یکى از دوستان پیغمبر (ص) آمد و از حضرتش چیزى خواست ، حضرت (ص)از او پرسید:

آیا چیزى دارى ؟
آن مرد جواب گفت :

: من فقط یک ظرف براى آب خوردن دارم ، و یک قطعه پارچه دارم که قسمتى از آن را به جاى لحاف ، روى خود مى اندازم و قسمت دیگر را روى زمین پهن مى کنم .
پیغمبر (ص) فرستاد تا ظرف آبخورى و پارچه را بیاورند، آن گاه پرسید:

 آیا کسى هست که این چیزها را بخرد؟
یک نفر پیدا شد و این چیزها را به دو درهم خرید.
پیغمبر (ص)پس از انجام این معامله با آن دوست یا صحابى خودش گفت :

یک درهم را بگیر و خوراکى بخر، درهم دیگر را بده طناب بخر و برو در بیابان هیزم جمع کن و بیاور و در بازار بفروش .
آن مرد صحابى همین کار را کرد و هفت روز گذشت ، نزد پیغمبر (ص) آمد و گفت :

 از آن روزى که کار کردم تا امروز پانزده دینار، پس انداز کرده ام ، آن گاه مقدارى از این مبلغ را داد و خانه اى خرید، و مبلغ دیگرى داد و مقدارى غذا خرید.
پیغمبر (ص) فرمود:

 ببین ، کدامیک از این دو عمل بهتر است ، و کدامیک بدتر؟

 و آن گاه فرمود:

هیچ کس نانى بهتر از نانى که با دستش به عمل آورده ، نخورده است .

493789nfy8xzi1n4.gif

منبع:داستانهای شگفت انگیزازصدقه وفوایدآن