در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد..........
دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین!
به خدا معشوقه  من بالایی است.
یا رب ز شراب عشق سرمستم کن
در عشق خودت نیست کن و هستم کن
از هر چه ز عشق خود تهی دستم کن
بکباره به بند عشق پا بستم کن